Měření účinku Titanové pyramidy

Účinek titanové pyramidy na prostředí

V současné době  značné části populace není lhostejné v jakém prostředí žije a jak ono působí na kvalitu jejich života, fyzického i psychického zdraví. Kvalitu prostředí můžeme však již dnes exaktně měřit prostřednictvím jednotek radiovitality (Boviho jednotky) a také objemu záporných iontů v prostředí.

Radiovitalita

Prvním průkopníkem v oblasti měření vitality prostředí se stal francouzský fyzik Alfred Bovis (1871 – 1947), který vynalezl měřící prostředek tzv. Bovisův biometr, jenž slouží k radiestetickému určení energetické vibrační kvality místa, osoby nebo věcí. Ve zkoumání Bovisovy stupnice pak pokračoval inženýr Simenoton, který z ní vytvořil biometr, s nímž mohla být prostřednictvím radiestetického kyvadla zjištěna intenzita záření či energie v daném místě.

Stupnice vznikla na základě vlnové délky elektromagnetického vlnění. Začal být tak používán pojem Bovisovy jednotky, odpovídající vlnové délce jedné tisíciny nanometru, to znamená, že 1000 jednotek Bovisů odpovídá 1 nm z pohledu klasické fyziky. Tato hodnota představuje ale zejména jednotky účinku působení v prostředí, kdy pro srovnání:

1000 jednotek je smrtelně nízká hodnota
2000 – 4000 jednotek bývá na negativním křížení více zón, také hodnota rakoviny.
4500 – 5000 jednotek má negativní, unavený či nemocný člověk, znečištěný dům.
6000 – 6500 jednotek je hodnota fyzické energie zdravého člověka – neutrální hodnota.
7000 – 8000 je zvýšená fyzická energie člověka díky místu či duchovnosti; vyčištěný dům.
8000 – 12000 vibrují kvalitní orgonity, čímž neutralizují zóny ve svém okolí.
11 000 a více jednotek mají místa označená jako léčivá; místa síly, kde stojí např. menhir..
13 500 jednotek je průměrná nemateriální intenzita na energetické či éterické rovině.
14 000 jednotek vibrují určitá místa v hinduistických a buddhistických chrámech.
18 000 jednotek a více vibrují výjimečně vyzařující místa síly

V současné době lze tuto vlnovou délku radiovitality (Boviho jednotky, Bovisy) měřit prostřednictvím specifických spektrometrů.

Podle teorie radiovitality každá živá buňka produkuje záření o určité vlnové délce, která je měřena v jednotkách Bovis. Při konzumaci mrtvých produktů a masa, radiovitální záření člověka prudce klesá. Pokud chceme například v těle zničit nežádoucí baktérie, které mají radiaci 3 000 – 6 000 jednotek, musíme sami dosáhnout radiace vyšší. Jedna z cest je příjem potravin s vysokou radiovitalitou. Zdravé jsou pouze ty potraviny, které buňkám předávají radiaci o vyšší vlnové délce. Nejvyšší radiaci (6 500 – 10 000) má čerstvá čistá pramenitá voda, dužina z čerstvého ovoce, čerstvě vylisované ovocné šťávy, čerstvě rozlousknuté ořechy, čerstvá zelenina, zejména listová, naklíčená semena apod.

Stejně tak  lze navýšit radiovitalitu prostředí pomocí přístroje Somavedic, jehož účinky lze znásobit položením titanové pyramidy na přístroj. O velmi pozitivních účincích a výsledcích, majících dopad do nárustu radiovitality, pojednávají další články v odstavci reference a zkušeností uživatelů.

Záporné ionty

Ionty jsou elementárními nosiči elektrického náboje ve vzduchu (atomy nebo molekuly). Mohou mít buď kladnou nebo zápornou povahu. Kladné ionty jsou pro lidské tělo škodlivé, zatímco záporné jsou prospěšné.

 ionizaci je nutné atomu nebo molekule dodat určitou energii, aby nejvolněji vázaný elektron na okraji oběžné dráhy kolem jádra atomu překonal ionizační potenciál a uvolnil se do prostoru. Odtržením elektronu z obalové dráhy vznikne kladný ion a volný elektron. Ten není schopen sám existovat a předává své elementární kvantum elektřiny jinému neutrálnímu atomu nebo molekule. Základem záporných iontů ve vzduchu je molekula kyslíku. Vznikají tak oxidy dusíku a ozón. Ozón je velmi silný oxidant a je ideální jako čistící a dezinfekční prostředek. Výskyt záporných iontů v prostředí je značně rozdílný a má na něj vliv řada civilizačních faktorů, počinaje znečišťováním životního prostředí a konče elektromagnetickým smogem. Ze statistických měření vyplývají následující skutečnosti:

   
Místo měření Počet lehkých negativních iontů na cm3
místnosti městských bytů 80 – 150
městské ulice 100 – 500
klimatizované místnosti 0 – 80
jízda v zavřeném autě 50- 100
kanceláře 80 – 120
Nákupní centra 100 – 220
   

Skutečný počet negativních ale i pozitivních iontů v ovzduší lze měřit prostřednictvím přenosného přístroje:

 Je vědecky prokázáno, že záporné ionty mají velmi pozitivní vliv na zdraví a psychickou pohodu člověka. Vyšší koncentrace lehkých záporných iontů činí vzduch svěžejší, dýchatelnější a čistší. Atmosféra obsahující vysokou koncentraci záporných iontů má antibakteriální účinky, kladný vliv na krevní oběh člověka, zvyšuje se jeho pH a klesá sedimentace. Záporné ionty eliminují volné radikaly v těle člověka, stimulují jeho myšlenkovou činnost a zlepšují paměť, dochází také k růstu duševní i fyzické výkonnosti jedince.

Při použití měřicího přístroje záporných iontu jsem si ověřil, že hodnoty uvedené v tabulce jsou objektivní. Pak jsem si koupil přístroj Somavedic a po nějakém čase začal opětovně měřit hodnoty v místnosti. K mému velkému překvapení jsem zjistil, že úroveň koncentrace záporných iontů vlivem aktivního Somavedicu se rapidně zvýšila a pohybovala se kolem 2000 iontů na cm3.

Inspirovaný zkušenostmi uživatelů titanových pyramid jsem dále pokračoval v pokusech a položil na přístroj Somavedic titanovou pyramidu. Jak je známo, titanová pyramida má ten účinek, že dochází u ni k emitování a násobení generovaného kvantového pole, které má dosah do nižších ale i vyšších jemnohmotných energetických kmitočtových úrovní v prostředí. S použitím měřiče záporných iontů se tyto výsledky jenom potvrdily, neboť hodnota záporných iontů v místnoti vzrostla na průměrnou úroveň 3700 záporných iontů na cm3.

Dá se říci, že s použitím přístroje Somavedic a titanové pyramidy, jako násobiče kvantové energie, došlo k dvacetinásobnému zlepšení kvality životního prostředí, reprezentovaného exaktním nárustem záporných iontů v ovzduší.

Stejně tak se při dalších pokusech a měření potvrdily výsledky o škodlivém působení WI-FI záření. Při zapnutém posilovači WI-FI vln došlo k poklesu hodnoty záporných iontů o cca 20 %, přesto s využitím sestavy  přístroje Somavedic a titanové pyramidy neklesla hodnota pod 3000 záporných iontů na cm3, přičemž standartní hodnota v bytech se pohybuje od 80 – 150 záporných iontů na cm3.

Zdroj : Sikora